Program Organization

Admission Committee
 • Dr. Hung-Chih Kuo (AS)
 • Dr. Chi-Kuang Yao (AS)
 • Dr. Shi-Bing Yang (AS)
 • Dr. Shih-Chieh Lin (NYCU)
 • Dr. Irene Han-Juo Cheng (NYCU)
 • Dr. Kuen-Jer Tsai (NCKU)
 • Dr. Wei Li Wu (NCKU)
 • Dr. Hseuh-Cheng Chiang (NCKU)
 • Dr. Li-Jen Lee (NTU)
 • Dr. Shih Kuo Chen (NTU)
 • Dr. Ming-Kai Pan (NTU)
 • Dr. Denise Hsien Wu (NCU)
Curriculum Committee
 • Dr. Suewei Lin (AS)
 • Dr. Jun An Chen (AS)
 • Dr. Shih-Chieh Lin (NYCU)
 • Dr. Irene Han-Juo Cheng (NYCU)
 • Dr. Hsueh-Te Lee (NYCU)
 • Dr. Po-Wu Gean (NCKU)
 • Dr. Chou Chih Lin (NCKU)
 • Dr. Kuen-Jer Tsai (NCKU)
 • Dr. Yung-Shu Kuan (NTU)
 • Dr. Hsien-Sung Huang (NTU)
 • Dr. Chih-Hung Chang (NCU)
Student Affairs Committee
 • Dr. Yung-Feng Liao (AS)
 • Dr. Rita P.-Y. Chen (AS)
 • Dr. Shen Ju Chou (AS)
 • Dr. Wen-Jui Kuo (NYCU)
 • Dr. Yi-Hsuan Lee (NYCU)
 • Dr. Fu-Zen Shaw (NCKU)
 • Dr. Kuen Jer Tsai (NCKU)
 • Dr. Hseuh Cheng Chiang (NCKU)
 • Dr. Liang Chao Wang (NCKU)
 • Dr. Chih-Chiang Chan (NTU)
 • Dr. Fang Chia Chang (NTU)
 • Dr. Wen Sung Lai (NTU)
 • Dr. Chien Yuan Pan (NTU)
 • Dr. Shih-Kuo Chen (NTU)
 • Dr. Min Yuan Min (NTU)
 • Dr. Chun-Hsien Hsu (NCU)