Program Organization

Admission Committee
 • Dr. Hung-Chih Kuo (AS)
 • Dr. Chi-Kuang Yao (AS)
 • Dr. Suewei Lin (AS)
 • Dr. Cheng-Chang Lien (NYMU)
 • Dr. Hui-Ching Lin (NYMU)
 • Dr. Jin-Wu Tsai (NYMU)
 • Dr. Po-See Chen (NCKU)
 • Dr. Pei-Jung Lu (NCKU)
 • Dr. A-Min Huang (NCKU)
 • Dr. Joshua Oon Soo Goh (NTU)
 • Dr. Susan Shur-Fen Gau (NTU)
 • Dr. Ming-Kai Pan (NTU)
 • Dr. Denise Hsien Wu (NCU)
Curriculum Committee
 • Dr. Tang K. Tang (AS)
 • Dr. Chih-Cheng Chen (AS)
 • Dr. Fu-Chin Liu (NYMU)
 • Dr. Yung-Yang Lin (NYMU)
 • Dr. Hsueh-Te Lee (NYMU)
 • Dr. Po-Wu Gean (NCKU)
 • Dr. Lu-Shiun Her (NCKU)
 • Dr. Jung-Yu C.Hsu (NCKU)
 • Dr. Kuen-Jer Tsai (NCKU)
 • Dr. Ming-Chyi Pai (NCKU)
 • Dr. Yung-Shu Kuan (NTU)
 • Dr. Hsien-Sung Huang (NTU)
 • Dr. Jeng-Ren Duan (NCU)
Student Affairs Committee
 • Dr. Yung-Feng Liao (AS)
 • Dr. Rita P.-Y. Chen (AS)
 • Dr. Hung-Hsiang Yu (AS)
 • Dr. Wen-Jui Kuo (NYMU)
 • Dr. Yi-Hsuan Lee (NYMU)
 • Dr. Fu-Zen Shaw (NCKU)
 • Dr. Pei-Jung Lu (NCKU)
 • Dr. Chia-Ching(Josh) Wu (NCKU)
 • Dr. Shang-Hsun Yang (NCKU)
 • Dr. Chen-Tung Yen (NTU)
 • Dr. Chih-Chiang Chan (NTU)
 • Dr. Chun-Hsien Hsu (NCU)